Privatumo politika

UAB GEPET SYSTEM PRIVATUMO POLITIKA
Ši privatumo politika informuoja, kaip UAB „Gepet system“ renka, saugo ir tvarko asmens duomenis. Visi jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Jūs, naršydami Svetainėje patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Svetainės Privatumo politika, todėl skirkite laiko šios Privatumo politikos peržiūrėjimui. Ateityje šią Privatumo politiką mes galime keisti, tad skatiname šį dokumentą peržiūrėti reguliariai. 
Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. Teikdami asmens duomenis (pvz., pildydami registracijos formą) užtikrinate,  kad turite teisę taip tvarkyti asmens duomenis ir prisiimate visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Svetainei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius. Pasikeitus Svetainėje nurodytiems jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiais informacijai, įsipareigojate per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją. Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio bei pateikiamų duomenų konfidencialumą, bei už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant jūsų prisijungimo duomenis. Negalite atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Tuo atveju, jeigu Svetainės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungia naudodamasis jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prisijungėte jūs. Praradę prisijungimo duomenis, turite nedelsiant apie tai informuoti bei pasikeisti prisijungimo duomenis.  Jeigu mes abejojame dėl jūsų pateiktų asmens duomenų ar kitos susijusios informacijos teisingumu – turime teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir / ar papildyti. Turime teisę jums siųsti informacinius pranešimus ar skambinti jūsų nurodytu telefonu informuodami apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir / ar jų sąlygas bei kitą su mūsų veikla susijusią ir jums svarbią informaciją. Mes neįsipareigojame užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, nes jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo mūsų valios, tačiau įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintume kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą.   
Jūsų  asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą.  Užtikriname, kad duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant asmens duomenis.  Visus duomenis tvarkome griežtai laikydamiesi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.  Duomenis laikome tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.  Tvarkydami jūsų duomenis taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo. 
Asmens duomenys tavrkomi ir saugomi paslaugos teikimo metu ir tiek, kiek numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;  Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome jūsų duomenis (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas) turėdami jūsų sutikimą. Šiuo atveju galime siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, susijusius ne tik su savo siūlomomis paslaugomis, bet ir savo prekybos partnerių priminimus, pranešimus, reklamą apie jų siūlomas paslaugas ir / ar produktus. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio jūsų apsilankymo savo paskyroje.
Tinkamam Svetainės veikimo užtikrinimui, kartais į jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas – slapukus. Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią apsilankius Svetainėje, išsaugome jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo Svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Mes naudojame slapukus, kad surinktume jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos Svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia Svetainei prisiminti jūsų sistemos nustatymus.  Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir jūsų veiksmus svetainėje – šiuos duomenis mes naudojame lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintume lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba. „Doubleclick“, „Google Analytics“, „Adform“ ir kiti slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Šie slapukai renka įvairią informaciją apie jus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius lankytojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Slapukai yra įdiegiami jūsų įrenginyje, jums apsilankius Svetainėje. Pažymėtina, kad jei slapukai yra išjungiami naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti. Teisinį slapukų naudojimo pagrindą mums suteikia teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis tokių slapukų naudojimo pagrindas yra jūsų sutikimas. Prieigą prie statistinių duomenų apie sukauptus jūsų duomenis turi mūsų darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Prie šių techninių įrašų gali prieiti ir mūsų partneriai, kurie teikia Svetainės turinio valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas, „Google Inc.“ (JAV įmonė), kuri suteikia  „Google Analytics“ įrankį ir yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus.  Slapukų pagalba surinktus duomenis, naudojamus analizei, saugome iki trejų metų. Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai paprastai galioja trumpai, priklausomai nuo slapuko tipo (sesijos metu, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.
Jūs galite bet kada slapukus valdyti ir/ arba ištrinti pagal savo pageidavimus, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau tai atlikus gali tekti rankiniu būdu įvesti pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.  Daugumoje naršyklių galite patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus,  blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Jeigu pasirenkate ištrinti slapukus, turite žinoti, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir šią Svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas Svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės šia Svetaine (Chrome;  Microsoft Edge; Firefox; Safari; Opera). Atkreipiame dėmesį, kad technologija „nesekti“ jums suteikia galimybę neleisti jūsų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Informaciją, kaip naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“ rasite čia: Chrome; Microsoft Edge; Firefox; Safari; Opera. 
Visais atvejais jūs turite teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti. Reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ ar nepilni. Reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, kai jūs atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas. Gauti savo pateiktus, su savimi susijusius duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad tai atliktume mes, kai tai leidžia techninės galimybės. Paprasčiau tariant, turite teisę perkelti duomenis.  Mes nevykdome tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį jums, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą. Jeigu esate davę sutikimą dėl Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą  susisiekę su mumis el. paštu info@gepet.lt. Turėdami abejonių dėl asmens duomenų tvarkymo ar ketindami įgyvendinti savo teises, galite bet kada kreiptis el. paštu info@gepet.lt.  Jeigu manote, kad mes netinkamai tvarkome jūsų duomenis ar neįgyvendiname jūsų teisių, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tačiau atminkite, kad mes visada pasirengę visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su jumis. 
Naudojame tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į jūsų, kaip duomenų subjektų, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. Šiuo atveju mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikiame prieigą tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieigą prie asmens duomenų užtikriname tinkamo lygio slaptažodžiais, sudarę konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kt. Mūsų darbuotojai, turintys prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.  
Jeigu norite daugiau sužinoti apie jūsų duomenų tvarkymą ar turite kitų klausimų, susisiekite telefonu +37061070878 arba el.paštu info@gepet.lt
UAB „Gepet system“ 
Juridinio asmens kodas 302458921
Buveinės adresas Elektrėnų 1S, LT-51192 Kaunas   
Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 dieną.